Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. NC Advies levert een adviseur omgeving voor overleg met bewoners en gebruikers over de maatregelen. Zie projectwebsite.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost Nederland, 2021

Omgevingsmanagement en planstudie voor verdubbeling van de N50 tussen Kamen-Zuid en Kampen. Het tracé verbindt Overijssel en Flevoland. De weg wordt steeds drukker waardoor het verkeer niet goed doorstroomt. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Inspraak start in 2020, de realisatie in 2023. Zie hier online informatieavond van het project. Zie ook RWS-website.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost Nederland (2020-2021)

In opdracht van The Economic Board start NC Advies (samen met WE-cvp en SpectrumElan) Living Lab Delta Oost. Daarin koppelen we economische ontwikkeling aan duurzaamheid en bundelen we ondernemende mensen uit bedrijven, overheden, bewonersorganisaties en kennisinstituten. Er komen 4 pilots in Nijmegen, Arnhem, Duiven en in het buitengebied. Zie projectwebsite.

Opdrachtgever: The Economic Board (2020-2021).

Provincie Utrecht werkt samen met het Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de UNESCO nominatie van de linie aansluitend bij de Stelling van Amsterdam. Daarvoor worden Heritage Impact Assessments (HIA's) gevraagd. NC Advies heeft daarvoor een handreiking opgesteld.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht (2019)

Programmamanagement van de uitvoeringsagenda recreatieve ontwikkeling Randmeren (2017-2021). Het gaat om een integrale versterking van de recreatie in en om de Randmeren. Accent ligt op de infrastructuur voor fiets- en waterrecreatie. Jaarlijks is er een congres. Het moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied. Zie website www.gastvrijerandmeren.nl

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2021)

Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. In 2020 en '21 loopt het beroep bij de Raad van State. NC Advies levert de manager planstudie aan het projectteam ViA15 om het tracébesluit rond te krijgen. Zie website van RWS. De tussenuitspraak van de Raad van State vraagt om betere onderbouwing van de stikstofdepositie. Zie video met interview door Dolf Jansen over het wegenemen van de stikstofgevolgen.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018-2021)

De werkgroep Omgevingsanalyse ondersteunt het uitwerken van de Wabo-brede integrale omgevingsanalyse voor de Fryslân. in opdracht van het bestuurlijk VTH-overleg. Het biedt informatie en handvatten voor keuzes rond de VTH-opgaven waar de partners in Fryslân voor staan. De analyse maakt gebruik van de uitkomsten van het Omgevingslab en de vijf kernthema’s die daarin centraal staan.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân, namens VTH-overleg Fryslân (2018-2019)

Via een participatief traject ontwikkelen van de omgevingsvisie Ommen. Ommen kiest daarbij voor een veel ruimere bandbreedte dan de Omgevingswet vereist. De nieuwe Omgevingsvisie Ommen omvat economie, omgevingskwaliteit, samenleving en participatie en coproductie. Onder de Omgevingsvisie valt ook de implementatie van de Omgevingswet. Zie website: www.ommen.nl/jouwtoekomst

Opdrachtgever: gemeente Ommen (2019-2021)

Nominatiedossier zoals het wordt ingediendOpstellen managementplan en delen nominatiedossier voor het kandidaat-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen. Begeleiden van pilots gericht op het doorvoeren van managementmaatregelen in de Koloniën. Actualisatie managementplan in kader hernieuwde indiening dossier in 2020. Zie website Koloniën van Weldadigheid.

Klik hier voor het nieuwe nominatiedossier dat januari 2020 verscheen. 

Opdrachtgever: provincie Drenthe (2015-2020)

Veluwerandveer

Opstellen van een uitvoeringsagenda voor de integrale versterking van de recreatiemogelijkheden in en om de Randmeren, met een accent op fiets- en waterrecreatie. Dit programma is begin 2018 vastgesteld door de leden van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De agenda moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied van de Randmeren.

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2018)