DrieGasthuizenGroep (DGG) in Arnhem verhuurt (zorg)woningen en levert zorg. De Steunstichting Arnhemse Gasthuizen bezit 23 hectare grond aan de rand van de stad, aansluitend aan woonbuurten Geitenkamp en Monnikenhuizen en aan sportcomplex Valkenhuizen. Daar wil DGG zorgappartementen en huurwoningen ontwikkelen. NC Advies treedt op als kwartiermaker en bereid de besluitvorming voor.

Opdrachtgever: Steunstichting Arnhemse Gasthuizen (2021 - 2022).

Het actualiseren en moderniseren van het managementplan voor het UNESCO Werelderfgoed, dat bestaat uit de zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam binnen de Singelgracht.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam (2021 - 2022).

De programmasecretaris helpt het lopende programma (2020-2024) te realiseren. Ook faciliteert hij het opstellen en uitvoeren van de transitievisie warmte. Hij voert de regie op de uitvoering van concrete duurzaamheidsmaatregelen in Hardenberg. Dit doet hij samen met de partners, zoals netwerkbedrijven en Vechtdal Wonen.

Opdrachtgever: gemeente Hardenberg (2020-2024)

In opdracht van The Economic Board schrijft NC Advies het jaarplan 2022 van Lifeport Circular Lab. Eerder is het programma uitgewerkt. Daarin koppelen we economische ontwikkeling aan duurzaamheid en bundelen we ondernemende mensen uit bedrijven, overheden, bewonersorganisaties en kennisinstituten. Er komen gebiedspilots en kenniscentra rond circulair bouwen, klimaatadaptatie en integratie in opleidingen.

Opdrachtgever: The Economic Board (2020-2022).

Via een participatief traject ontwikkelen van de omgevingsvisie Ommen. Ommen kiest daarbij voor een veel ruimere bandbreedte dan de Omgevingswet vereist. De nieuwe Omgevingsvisie Ommen omvat economie, omgevingskwaliteit, samenleving en participatie en coproductie. Onder de Omgevingsvisie valt ook de implementatie van de Omgevingswet. Zie website: www.ommen.nl/jouwtoekomst

Opdrachtgever: gemeente Ommen (2019-2021)

Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. In 2020 en '21 loopt het beroep bij de Raad van State. NC Advies levert de manager planstudie aan het projectteam ViA15 om het tracébesluit rond te krijgen. Zie website van RWS. De tussenuitspraak van de Raad van State vraagt om betere onderbouwing van de stikstofdepositie. Zie video met interview door Dolf Jansen over het wegenemen van de stikstofgevolgen.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018-2022)

De werkgroep Omgevingsanalyse ondersteunt het uitwerken van de Wabo-brede integrale omgevingsanalyse voor de Fryslân. in opdracht van het bestuurlijk VTH-overleg. Het biedt informatie en handvatten voor keuzes rond de VTH-opgaven waar de partners in Fryslân voor staan. De analyse maakt gebruik van de uitkomsten van het Omgevingslab en de vijf kernthema’s die daarin centraal staan.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân, namens VTH-overleg Fryslân (2018-2019)

Programmamanagement van de uitvoeringsagenda recreatieve ontwikkeling Randmeren (2017-2021). Het gaat om een integrale versterking van de recreatie in en om de Randmeren. Accent ligt op de infrastructuur voor fiets- en waterrecreatie. Jaarlijks is er een congres. Het moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied. Zie website www.gastvrijerandmeren.nl

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2022)