Programmamanagement van de uitvoeringsagenda recreatieve ontwikkeling Randmeren (2017-2021). Het gaat om een integrale versterking van de recreatie in en om de Randmeren. Accent ligt op de infrastructuur voor fiets- en waterrecreatie. Jaarlijks is er een congres. Het moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied. Zie website www.gastvrijerandmeren.nl

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2021)

In opdracht van The Economic Board start NC Advies (samen met WE-cvp en SpectrumElan) Living Lab Delta Oost. Daarin koppelen we economische ontwikkeling aan duurzaamheid en bundelen we ondernemende mensen uit bedrijven, overheden, bewonersorganisaties en kennisinstituten. Er komen 4 pilots in Nijmegen, Arnhem, Duiven en in het buitengebied. Zie projectwebsite.

Opdrachtgever: The Economic Board (2020-2021).

De werkgroep Omgevingsanalyse ondersteunt het uitwerken van de Wabo-brede integrale omgevingsanalyse voor de Fryslân. in opdracht van het bestuurlijk VTH-overleg. Het biedt informatie en handvatten voor keuzes rond de VTH-opgaven waar de partners in Fryslân voor staan. De analyse maakt gebruik van de uitkomsten van het Omgevingslab en de vijf kernthema’s die daarin centraal staan.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân, namens VTH-overleg Fryslân (2018-2019)

Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. In 2020 en '21 loopt het beroep bij de Raad van State. NC Advies levert de manager planstudie aan het projectteam ViA15 om het tracébesluit rond te krijgen. Zie website van RWS. De tussenuitspraak van de Raad van State vraagt om betere onderbouwing van de stikstofdepositie. Zie video met interview door Dolf Jansen over het wegenemen van de stikstofgevolgen.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018-2021)

Nominatiedossier zoals het wordt ingediendOpstellen managementplan en delen nominatiedossier voor het kandidaat-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen. Begeleiden van pilots gericht op het doorvoeren van managementmaatregelen in de Koloniën. Actualisatie managementplan in kader hernieuwde indiening dossier in 2020. Zie website Koloniën van Weldadigheid.

Klik hier voor het nieuwe nominatiedossier dat januari 2020 verscheen. 

Opdrachtgever: provincie Drenthe (2015-2020)

Omgevingsmanagement en planstudie voor verdubbeling van de N50 tussen Kamen-Zuid en Kampen. Het tracé verbindt Overijssel en Flevoland. De weg wordt steeds drukker waardoor het verkeer niet goed doorstroomt. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Inspraak start in 2020, de realisatie in 2023. Zie hier online informatieavond van het project. Zie ook RWS-website.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost Nederland (2020-2021)

De programmasecretaris helpt het lopende programma (2020-2024) te realiseren. Ook faciliteert hij het opstellen en uitvoeren van de transitievisie warmte. Hij voert de regie op de uitvoering van concrete duurzaamheidsmaatregelen in Hardenberg. Dit doet hij samen met de partners, zoals netwerkbedrijven en Vechtdal Wonen.

Opdrachtgever: gemeente Hardenberg (2020-2024)

Ommen is vanaf 1 januari 2019 ambtelijk weer een zelfstandige gemeenten. De nieuwe organisatie is vormgegeven als Ommen 4.0. Voor een vlotte overgang zijn per medewerker taakoverzichten gemaakt. Doelen: snelle start en continuïteit in dienstverlening. Tevens is een College uitvoeringsprogramma (CUP) opgesteld aansluit bij Ommen 4.0.

Opdrachtgever: gemeente Ommen (2018-2019)

Via een participatief traject ontwikkelen van de omgevingsvisie Ommen. Ommen kiest daarbij voor een veel ruimere bandbreedte dan de Omgevingswet vereist. De nieuwe Omgevingsvisie Ommen omvat economie, omgevingskwaliteit, samenleving en participatie en coproductie. Onder de Omgevingsvisie valt ook de implementatie van de Omgevingswet. Zie website: www.ommen.nl/jouwtoekomst

Opdrachtgever: gemeente Ommen (2019-2021)