Voorkant brochure

Actualiseren van de Brochure Nationaal Beleid Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid uit 2014 door procesbegeleiding en penvoering. Uitvoering gebeurt in samenwerking met het projectteam van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en de betrokken departementen, zoals SZW, VWS, EZ en Defensie.

Opdrachtgever: ANVS (2017-2018)

Rolscheiding FUMO en Provincie

Opstellen van een advies over de functionele en organisatorische scheiding van de rollen (deelnemer/eigenaar, opdrachtgever, interbestuurlijk toezichthouder, dienstverlener) die de provincie Fryslân kent ten aanzien van de omgevingsdienst FUMO, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017-2018)

Maas stroomt langs Smakterbroek

In het gebied aan de Maas tussen Boxmeer en Venray spelen wateroverlast bij hevige buiten, hoogwaterbescherming, beekherstel, natuurontwikkeling, landbouw, recreatie en cultuurhistorie allemaal een rol. Waterschap Aa en Maas neemt het initiatief voor samenwerking tussen Provincies Brabant en Limburg, twee gemeenten en twee waterschappen voor een integraal gebiedsplan.

Tijdelijk dienstverband Waterschap Aa en Maas (2017)

Handhaving industrie

Het organiseren van meerdere bestuurlijke werkconferenties gericht op de verbetervoorstellen en de verbreding van het overleg naar Wabo-breed. Bij de verbetervoorstellen is een uitvoeringsagenda opgesteld met het uitvoeringsprogramma 2019-2021.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)

Veluwerandveer

Opstellen van een programma voor de integrale versterking van de recreatiemogelijkheden in de Randmeren, met een accent op fiets- en waterrecreatie. Dit programma moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied van de Randmeren.

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2018)

Partkeren in de Nijhoffstraat Arnhem

Gemeente Arnhem maakt een parkeerplan voor de wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier. Naast parkeeronderzoek en gesprekken, wordt een internetforum ingezet voor discussie binnen alle lagen van de bevolking. NC Advies begeleidt het projectteam, zit de bewonersavond voor en stimuleert de discussie. Het dient als pilot voor het team Leefomgeving om bewoners op een moderne manier te betrekken.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem (2017-2018)

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 tussen Houten en Hooipolder. Daarvoor is bos- en natuurcompensatie nodig. NC Advies heeft afspraken gemaakt met eigenaren voor inrichten en beheren daarvan en het versterken van het landschap rond de weg. De weg krijgt 2x3 rijstroken (permanent of met spitsstroken) en extra bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Merwede en de Maas. Zie hier het bericht op de nieuwsbrief van RWS A27.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid Nederland (2017)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geeft met het vergunningenbeleid aan hoe zij de beleidsruimte invult, die de Kernenergiewet en daarop gebaseerde regelgeving biedt. De ANVS wil transparant en duidelijk zijn voor partners, stakeholders en aanvragers van vergunningen. Klik hier voor het beleidsdocument.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2017)

Begeleiding en strategische advisering van het transitieproces gericht op het vormen van de Omgevingsdienst IJsselland vanuit de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de gemeenten Hardenberg en Ommen. Zorg dragen voor een soepele overgang van de huidige werkwijze via de netwerkRUD naar de start van de Omgevingsdienst begin 2018.

Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2017)

Nominatiedossier zoals het wordt ingediend

Opstellen managementplan en delen nominatiedossier voor het kandidaat-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid in Nederland (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen, Ommerschans) en Vlaanderen (Wortel en Merksplas). Begeleiden van pilots gericht op het doorvoeren van managementmaatregelen in de Koloniën. Zie website Koloniën van Weldadigheid.

Klik hier voor Het nominatiedossier dat januari 2017 verscheen. 

Opdrachtgever: provincie Drenthe (2015-2018)

Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (GVR) is gastheer van de Meimaand Fietsmaand 2017 (MMFM), in samenwerking met Randmeren gemeenten. Er zijn veel ideeën om het gebied beter doorreisbaar te maken met fiets en boot. NC advies en 3PO-advies jagen projectideeën voor Meimaand Fietsmaand aan zodat deze mogelijk al eerder dan 1 mei starten. Zie website van MeimaandFietsmaand

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017)

NC Advies begeleidt de werkgroep die verbetervoorstellen moet doen aan het bestuurlijk overleg Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Ambtelijk en bestuurlijk is geconstateerd dat het huidige VTH-overleg beter moet. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de inhoud en de structuur te verbeteren van het ambtelijk en het bestuurlijk overleg.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)

De gemeente Ommen wil een integrale nota over de economische ontwikkeling van de gemeente. Deze moet aansluiten bij en voortbouwen op de kaders in het Gemeentelijk Omgevingsplan Ommen (GOP). NC Advies begeleidt de gemeente bij het opstellen van deze economische visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma, en het participatieproces met de stakeholders.

Opdrachtgever: Gemeente Ommen (2017)

Provincie Noord-Brabant, Universiteiten en waterschappen gaan experimenteren met natte landbouw bij veengebieden. Dan kan het waterpeil omhoog. Dat is goed voor natuur, behoud van veen, minder CO2 uitstoot, ruimte voor water en opbrengst voor de boer. Lisdodde is b.v. grondstof voor bouwmateriaal. NC Advies schrijft de subsidieaanvraag bij Interreg North West Europe voor een Nederlands Iers Engels Duits project.

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas (2016)

vakantieschipIn opdracht van de coöperatie Gastvrije Randmeren (GVR) onderzoeken 3PO-advies en NC Advies kansen voor vaarfietsvakanties in de Randmeren. Op 30 juni 2016 zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de gemeenten. Gemeenten kunnen samen faciliterende maatregelen oppakken en individuele gemeenten kunnen investeren in fysieke voorzieningen per haven. Het bestuur wil door. 3PO-advies / NC Advies begeleiden de verdere uitvoering.

Opdrachtgever:  Coöperatie Gastvrije Randmeren (2016)

 

Hoe worden we van een 'hardleerse' organisatie een 'lerende' organisatie" zo formuleerde het bestuur van Waterschap Rijn IJssel de opdracht om te onderzoeken wat en hoe het waterschap leert van klimaatpilots die zij uitvoert. Samen met studenten en docenten van Hogeschool Van Hall Larenstein evalueren we projecten met nieuwe inhoud en aanpak en met betrokkenheid van bedrijven en burgers.

Opdrachtgever: Waterschap Rijn IJssel (2016)

Bedrijven, burgers, overheden en kennisinstellingen werken samen aan innovatieve projecten in het stroomgebied van de Rijn in de grensstreek met Duitsland. Hogeschool Van Hall Larenstein richt hiervoor het living lab Grensregio Rijn Waal (ll_GRW) in. Uit het living lab zullen meerdere projecten voortkomen, waarin de partners hun plannen in praktijk brengen.

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein (2016)

Tot en met 2014 was de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) van kracht. Het was deel van een breder pakket van maatregelen. NC Advies evalueert de regeling en geeft leerpunten voor een nieuwe ronde herstructurering in de glastuinbouw.

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (2016)

Logo van FUMO op wandDe Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) is sinds januari 2014 operationeel als Regionale Uitvoeringsdienst voor de Omgevingstaken in Fryslân. Daar hebben Gemeenten, Provincie en Waterschap het basistakenpakket en een aantal extra taken ondergebracht. Wij assisteren de FUMO met het bedrijfsplan 2015-2018, het ontwikkelen van de organisatie, het schrijven van het uitvoeringsprogramma 2016 en het opstellen van sterkte en zwakteanalyse over de bedrijfsvoering. Zie: www.fumo.nl.

Opdrachtgever: FUMO (2014-2016)

Beek in Bakel MilheezeIn Oost Brabant zoekt waterschap Aa en Maas proeflocaties voor natte landbouw. Daarmee kan het veen herstellen. En landbouw kan blijven in gebieden met regelmatig wateroverlast. Paludicultuur biedt mogelijkheden voor terreinbeheerders, agrariërs en waterbeheerders. Wij zoeken naar geschikte gebieden op basis van grondwaterpeil, bodemsamenstelling en kansen die zich voordoen.

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas (2016)