Veluwerandveer

Opstellen van een programma voor de integrale versterking van de recreatiemogelijkheden in de Randmeren, met een accent op fiets- en waterrecreatie. Dit programma moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied van de Randmeren.

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2018)

Handhaving industrie

Het organiseren van meerdere bestuurlijke werkconferenties gericht op de verbetervoorstellen en de verbreding van het overleg naar Wabo-breed. Bij de verbetervoorstellen is een uitvoeringsagenda opgesteld met het uitvoeringsprogramma 2019-2021.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)

Partkeren in de Nijhoffstraat Arnhem

Gemeente Arnhem maakt een parkeerplan voor de wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier. Naast parkeeronderzoek en gesprekken, wordt een internetforum ingezet voor discussie binnen alle lagen van de bevolking. NC Advies begeleidt het projectteam, zit de bewonersavond voor en stimuleert de discussie. Het dient als pilot voor het team Leefomgeving om bewoners op een moderne manier te betrekken.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem (2017-2018)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geeft met het vergunningenbeleid aan hoe zij de beleidsruimte invult, die de Kernenergiewet en daarop gebaseerde regelgeving biedt. De ANVS wil transparant en duidelijk zijn voor partners, stakeholders en aanvragers van vergunningen. Klik hier voor het beleidsdocument.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2017)

Hoe worden we van een 'hardleerse' organisatie een 'lerende' organisatie" zo formuleerde het bestuur van Waterschap Rijn IJssel de opdracht om te onderzoeken wat en hoe het waterschap leert van klimaatpilots die zij uitvoert. Samen met studenten en docenten van Hogeschool Van Hall Larenstein evalueren we projecten met nieuwe inhoud en aanpak en met betrokkenheid van bedrijven en burgers.

Opdrachtgever: Waterschap Rijn IJssel (2016)

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 tussen Houten en Hooipolder. Daarvoor is bos- en natuurcompensatie nodig. NC Advies heeft afspraken gemaakt met eigenaren voor inrichten en beheren daarvan en het versterken van het landschap rond de weg. De weg krijgt 2x3 rijstroken (permanent of met spitsstroken) en extra bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Merwede en de Maas. Zie hier het bericht op de nieuwsbrief van RWS A27.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid Nederland (2017)

Nominatiedossier zoals het wordt ingediendOpstellen managementplan en delen nominatiedossier voor het kandidaat-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid in Nederland (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen, Ommerschans) en Vlaanderen (Wortel en Merksplas). Begeleiden van pilots gericht op het doorvoeren van managementmaatregelen in de Koloniën. Zie website Koloniën van Weldadigheid.

Klik hier voor Het nominatiedossier dat januari 2017 verscheen. 

Opdrachtgever: provincie Drenthe (2015-2018)

Beek in Bakel MilheezeIn Oost Brabant zoekt waterschap Aa en Maas proeflocaties voor natte landbouw. Daarmee kan het veen herstellen. En landbouw kan blijven in gebieden met regelmatig wateroverlast. Paludicultuur biedt mogelijkheden voor terreinbeheerders, agrariërs en waterbeheerders. Wij zoeken naar geschikte gebieden op basis van grondwaterpeil, bodemsamenstelling en kansen die zich voordoen. 

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas (2016)

Tot en met 2014 was de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) van kracht. Het was deel van een breder pakket van maatregelen. NC Advies evalueert de regeling en geeft leerpunten voor een nieuwe ronde herstructurering in de glastuinbouw.

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (2016)